Projekt Kontrakt Samorządowy Pyrzyce+

Drukuj PDF

Rozpoczyna się rekrutacja do Projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+"", nr umowy RPZP.08.09.00-32-K004/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych Formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

 

Załączniki do pobrania:

* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w KS Pyrzyce+ z załącznikami
*
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w KS Pyrzyce+ bez załączników
* Wzór formularzu zgłoszeniowego
* Wzór opinii wychowawcy
* Wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do projektu
* Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych
* Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem