Fundusz Świadczeń Socjalnych

Drukuj PDF

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach jest dostępny do wglądu

w sekretariacie szkoły.

 


VI. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

- najważniejsze punkty z regulaminu.

§ 16

 

6. Do końca marca każdego roku należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o dochodach za rok poprzedni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

7. Brak oświadczenia o dochodach traktuje się jako rezygnację z korzystania z funduszu socjalnego.

8. Komisja może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania sposobu obliczenia dochodu w rodzinie.

10. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej należy kierować do Dyrektora i składać w sekretariacie szkoły.

12. Wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy składać z zachowaniem terminów:

a. Zapomoga wiosenna do 31 marca danego roku,

b. Świadczenie z okazji Dnia Dziecka do 25 maja danego roku,

c. Dofinansowanie wypoczynku turystycznego pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów do 30 września danego roku,

d. Świadczenie z okazji Mikołajek do 30 listopada danego roku,

e. Zapomoga zimowa do 15 grudnia danego roku.

13. Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany.

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń są dostępne na stronie internetowej i w księgowości u Pani D. Brzozowskiej.