Historia Szkoły

Minęło 50 lat od chwili, gdy pierwsi absolwenci szkół województwa zachodniopomorskiego rozpoczęli naukę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Było ich 80- ciu w dwóch pierwszych klasach. Ponieważ budowa szkoły jeszcze trwała, nauka odbywała się w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego, gościnnie nowej szkole przez dyrekcję LO użyczonych.
Kolejny rok szkolny już prawie 200 uczniów w 5- ciu klasach rozpoczęło naukę we własnych budynkach. Szkoła zaczęła więc istnieć nie tylko organizacyjnie ale i materialnie. Obok 5-cio letniego TMR była już pierwsza klasa 3- letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla absolwentów szkół zawodowych.
Taki był początek nowej szkoły przed trzydziestu laty, w r. 1967 i 1968. Dziś w Zespole Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki jest 7 szkół średnich i 3 zasadnicze szkoły zawodowe. W 31 klasach uczy się ponad 1000 uczniów i uczennic.

Prace społeczne na rzecz szkoły. Sprzątanie terenu 1967 r. Pierwsi maturzyści 1970 r.

Prace społeczne na rzecz szkoły.
Sprzątanie terenu 1967 r.

Pierwsi maturzyści 1970 r.

50 lat to trochę więcej niż jedno pokolenie. Przez szkołę przewinęło się ponad 8800 uczniów szkół dziennych i słuchaczy szkół zaocznych. Wielu z absolwentów ostatnich lat to synowie tych, którzy kończyli szkołę w latach 70- tych. Kontynuowali niejako rodzinne tradycje swych rodziców, gdyż w ciągu 33 lat możemy z dumą powiedzieć że szkoła nasza stała się szkołą z pewnymi tradycjami. Rozwijała się dynamicznie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Przez lata wrastało w ziemię Pyrzycką zdobywając sobie trwałe miejsce na jej mapie i uznanie wśród jej mieszkańców.
Grono przyjaciół szkoły systematycznie rosło. Byli oni wśród władzy powiatu pyrzyckiego i wśród kierownictwa i załóg przedsiębiorstw rolnych i pracujących na rzecz rolnictwa. Dziś są oni wśród władz samorządowych Pyrzyc i sąsiednich gmin Ziemi Pyrzyckiej. Mamy przyjaciół wśród rolników i wśród ludzi biznesu, tworzących w nowych realiach gospodarki rynkowej własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe. Są wśród nich często nasi absolwenci
W całej swej historii szkoła mogła liczyć na przychylność jej bezpośrednich władz Wydziału Rolnictwa (dziś Wydziału Polityki Rolnej) Urzędu Wojewódzkiego i działającego w jej strukturach Oddziału Oświaty Rolniczej. Jego pracownicy byli częstymi gośćmi w naszej szkole, udzielając życzliwych rad, które owocowały dalszym jej rozwojem. Wychodzili też w miarę istniejących możliwości naprzeciw propozycjom przedkładanym przez kolejnych dyrektorów szkoły.
Przez lata swej działalności szkoła zdobyła sobie uznanie nie tylko w województwie. Jest dostrzegana w Ministerstwie Rolnictwa i jego agendach, ma przyjaciół wśród parlamentarzystów. Będąc największą szkołą rolniczą na Pomorzu Zachodnim ma swoje niepośrednie miejsce w oświacie rolniczej naszego kraju. Podstawowym celem każdej szkoły jest realizacja programów dydaktyczno - wychowawczych. Cel ten szkoła nasza starała się jak najlepiej spełniać, zapewniając w miarę swoich warunków wszechstronny rozwój młodych ludzi. Oprócz wiadomości i praktycznych umiejętności zawodowych zdobywali wiedzę ogólną, umożliwiając najbardziej zdolnym, a czasem tym najbardziej upartym, kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Niektórzy mieli możliwość zdobyć indeks wyższej uczelni bez egzaminów wstępnych jeszcze jako uczniowie naszej szkoły, laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Liczne grono laureatów tych Olimpiad jest dobrą wizytówką szkoły w województwie i kraju, świadczą o wysokim poziomie przedmiotów zawodowych i o skutecznej pracy nauczycieli z uczniami najzdolniejszymi.

Rada Pedagogiczna 1978 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W czasie kilkuletniego pobytu w szkole nasi podopieczni mogli też rozwijać swoje zainteresowanie i predyspozycje sportowe, techniczne, artystyczne, uczyć się współżycia w rówieśniczych grupach i aktywnej postawy w życiu. Wielu z nich zajmuje dziś wysokie stanowiska we władzach samorządowych i różnych instytucjach życia społecznego naszego regionu.
Od wielu lat szkoła należy do najbardziej usportowionych szkół rolniczych nie tylko w województwie, ale i kraju. Jej reprezentanci zajmują wysokie miejsca w Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych, byli reprezentantami Polski. Dziś gdy zmieniają się czasy i warunki, szkoła stoi wobec nowych wyzwań. Chcemy pozostać trwałym ośrodkiem oświaty rolniczej w naszym kraju, który będzie kształcił nie tylko młodych ludzi na poziomie szkolnictwa średniego, ale pomoże zdobywać wiedzę ludziom dorosłym, pracującym już w rolnictwie, aby mogli sprostać nowym zadaniom, jakie wynikają z naszej przynależności do Unii Europejskiej.
Chcemy być nowoczesnym centrum oświaty rolniczej na Pomorzu Zachodnim, kształcącym ustawicznie ludzi z rolnictwem związanych.
40 lat w życiu człowieka to czas kiedy kończy się młodość, często górna i chmurna, a zaczyna wiek męski. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach również skończył swoją młodość. Stoimy bogaci o trzydziestoletnie doświadczenia, u progu nowego, XXI wieku.

Chcemy sprostać wyzwaniom, które on niesie.

Źródło: Monografia szkoły