Projekty Unijne

Informacje o projekcie Samorządowy Pyrzyce+ dostępne są pod adresem: PYRZYCE+

 

O projekcie KS Pyrzyce +

Dnia 27.07.2017r. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach rozpoczęło realizację jednego z priorytetowych projektów w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.


W projekcie udział weźmie 360 uczniów i 30 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach.

Cele projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+""

* wsparcie uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 CKU prowadzące do podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego przez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy na obszarze KS Pyrzyce+,
*
zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

Planowane efekty projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+"" dotyczą

* organizacji staży i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców;
*
organizacji zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli , w tym: dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa pozaformalnego;
*
organizacji doradztwa zawodowego w szkole;
*
doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

 

Łączna wartość projektu: 5 432 721,25 zł. (dofinansowanie na poziomie 85 % 4 617 812,66 zł. , wkład własny 814 908,59 zł).

Projekt realizowany będzie od 2017 do 2023 roku.

 

Poniżej dostępne są listy uczestników zakwalifikowanych oraz rezerwowych w projekcie KS Pyrzyce+ w roku szkolnym 2017/2018

 

Załączniki do pobrania:

* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w KS Pyrzyce+ z załącznikami
*
Protokół z dnia 3.11.2017 r.
*
Lista osób zakwalifikowanych
*
Lista osób rezerwowych