Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

Drukuj

 Zapraszamy do kształcenia ponadgimnazjalnego

 w klasie wielozawodowej.

 

Kształcimy we wszystkich zawodach!

Nauka w naszej szkole wielozawodowej trwa 3 lata.

  

    Najistotniejszą różnicą w porównaniu do klasycznej szkoły zawodowej jest wybór zawodu przez ucznia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W tym zakresie zapewniamy wsparcie naszego doradcy zawodowego. Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.
    W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych,  Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy,  z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy,  przyjaznych dla pracujących. Kontakt z pracodawcą  od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę  lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości.
    Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.
     Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

 

 

Co powinien wiedzieć pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu

 

     Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia oraz przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

1.      Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
2.      Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.
3.      Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.
4.      Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
-                      przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i ppoż (szkolenia dokonuje uprawniona
          osoba)
-                      zgłosić młodocianego do ZUS-u i wystąpić o wydanie książeczki ubezpieczeniowej
-                      zgłosić fakt szkolenia młodocianego do lokalnego Ochotniczego Hufca Pracy
         (w celu uzyskania refundacji wynagrodzenia oraz składek ZUS zatrudnionego ucznia)
  1. Po zakończeniu nauki i zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można ubiegać się również o dotację dla przedsiębiorców szkolących uczniów na podstawie art. 70 b Ustawy z dnia 7 września 1991r .o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
DOKUMENTACJA
Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:
-         umowę o pracę
-         program nauki zawodu
-         wykaz pracowników młodocianych
-         kartę osobistą pracownika młodocianego
-         listę obecności
-         rejestr zwolnień lekarskich
-         rejestr wydanej odzieży roboczej
-         listę płac
-         okresowe badania lekarskie
-         zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i ppoż (podpisane przez ucznia i szkolącego)
-         dziennik nauki zawodu
PODSTAWOWE ZASADY BHP
-         pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
-         pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
-         w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń
     oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
-         uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
-         uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna
  
CZAS PRACY
Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
UWAGI KOŃCOWE
O zawarciu umowy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą (cech) właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.
 
Co powinien wiedzieć uczeń, który będzie młodocianym pracownikiem
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – oddział wielozawodowy w ZS Nr 2 RCKU, podpisują indywidualnie z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Nauka zawodu, która trwa 3 lata składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:
W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.
Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w zakładach, w których uczą się zawodu, a lata pracy-praktyki liczą się do emerytury.
Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, które zrzeszone są w Cechu Rzemiosł Różnych mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego po ukończeniu szkoły.
Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach nie zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Ośrodkach Egzaminacyjnych wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości tj. nie przekroczyła 18 roku życia. Pracownicy młodociani stanowią grupę zatrudnionych, w stosunku do której przepisy prawa przewidują odmienną regulację czasu pracy, prawa do urlopów, zasad rozwiązywania umów o pracę, zasad wynagradzania oraz zasad świadczenia pracy.
 
Czas pracy pracownika młodocianego
Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
Obowiązki pracownika młodocianego wobec pracodawcy i zakładu pracy:
Młodociany pracownik zobowiązany jest:
Urlopy wypoczynkowe:
Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego udzielić mu w czasie ferii szkolnych i wakacji urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy.
 
P O D S T A W A     P R A W N A
-           Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.)
-           Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. Nr 112, poz. 979 z 2002r. ze zm.)
-           rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.)
-           rozp.. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626)
-           rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum... (Dz.U. Nr 214, poz. 1808)
-           rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215 z 2005r., poz. 1820)
-           rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz.537)